. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 25, 2011

ఎందుకొచ్చిందీ తేడా ఇలా ఎలా ఎందుకు మారావని అడుగలేను ..?
ఎందుకిలా చేస్తున్నావు...ఏంజరుగుతోంది...
ఒకప్పుడు నీవు నా హృదయాన్ని ఎంత అపురూపంగా చూసుకున్నావు..
ఎక్కడ నేను భాదపడతానో ప్రతి క్షనం మదన పడేదానివి..
నన్ను నాహృదయాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నావు..
చిన్న గాయం అయినా తగలకుండా అవకాశం లేకుండా..
ప్రపంచంలో నాలాంటి అదృష్టవంతులు లేరని తెగఫీల్ అయ్యేవాడీని
ఇప్పుడు నా హృదయాన్ని కాళ్ళకింద తొక్కి ఆనందిస్తున్నావు.
అప్పటికీ కొందరి కసి తీరలేదేమో పదునైనకత్తితో దారుణం గా పొడిచావు..
రక్తం ఓడుతున్న నా హృదయాన్ని చూసి నీవు పగలబడి నవ్వుతున్నావు..
అంతకంటే దారుణంగా నాహృదయం తగల పడిపోతే బాగుండనుకుంటున్నావు
ఎందుకొచ్చిందీ తేడా ఇలా ఎలా ఎందుకు మారావని అడుగలేను
నేనైపోతున్నానో పట్టించుకోవడంలేదు....
హృదయాన్ని ఎందుకిలా గాయం చేశావు ...
ఇప్పుడర్దం అయింది నీవేం కోరుకుంటున్నావో ..
నేను నీకు కనిపించకూడదు ..నా మాట నీకు వినిపించకూడదు..
నామాట వినిపిస్తే చిరాకు..నేను నీకు కనిపిస్తే......?
సారి అర్దం చేసుకోలేక పోయా ఇప్పటిదాకా..నీకోరిక త్వరలో నెరవేరుతుంది..
నీవు ఊహించనంత దారుణంగా..ఉంటుంది అదిచూసి నీవు హేపీగా ఫీల్ అవుతావు.
.....నీవు నీతో పాటు మరో వ్యక్తి కోరుకునేది అదేగా..