. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, June 29, 2011

నీవు నన్నెప్పుడు అర్దం చేసుకుంటావు...ఎన్ని జీవితకాలాలు కావలి
నీవు నన్నెప్పుడు అర్దం చేసుకుంటావు...ఎన్ని జీవితకాలాలు కావలి
ఒకప్పుడు నన్ను చాలా అర్దం చేసుకున్నావు..మరిప్పుడు...
ఏది జరుగకూడదనుకుంటానో అదే జరుగుతుంది..
ఏది వినకూడదు అనుకుంటానో అదే వినాల్సి వస్తుంది.
నీవు నిజంగా చాలా హేపీగా ఉన్నావు ప్రపంచం ఎటుపోతే నాకేందన్నట్టూ...
కొన్ని సమయాల్లో హేపీగా ఉన్న నిన్ను చూస్తుంటే..హ్యుమన్ రిలేషన్ ఇంతే నా అనిపిస్తుంది..
కచ్చితంగా జరుగ బోయే కొన్ని సంఘటనలు నీకు నిజాన్ని తెలుపుతాయి..
జరుగుతున్న వాటిలో ఏది నిజమో తెల్సుకునే ప్రయత్నం చేయి..
కొన్ని నిజాలు నిప్పులై నిన్ను వెంటాడుతాయి నిజం తెల్సుకో...
ఓ మనిషి మనసులో అలజడిని గుర్తించలేవా..ఎందుకలా మారావు..
ఇప్పుడున్న నీవు నీవుకాదు మారావు ఎందుకు మారావు కారణం.
వద్దు ఈ మార్పు నీకు సూట్ కాదు ఎప్పుడూ నీవు నీవు లాగే ఉండు..
చెప్పటానికి నేనెవ్వర్ని అని అడుగకు చచ్చేదాకా నాకా భాద్యిత ఉంది..
ప్రతిక్షనం నిన్ను గమనిస్తూ నీ క్షేమంకోరే మనిషిని నేనే..
నీకేమన్నా జరుగుతుందంటే ప్రాణాలకు ఎదురొడ్డీ నిలచేది నేనే...
నేను నీ నేస్తాన్ని ఒకప్పుడు..ఇప్పుడు కాదు ఇష్ట పడ్డ నేస్తాన్నే కదా..?