. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, June 5, 2011

నా పిచ్చి ప్రేమను హ్రుదయగవాక్షాల మధ్య బంధీ చేస్తున్నా నీకోసం
సెలయేటి రాగాల సుమధుర గానం,
పిల్ల తుమ్మెరల అల్లరి మాధుర్యం,
హరివిల్లుల చిట్టి గుడారం,
నా ప్రేమ!

నిజం చెప్పాలంటే!

ఎవరెస్టుకంటె ఎత్తైనది,
ఆకాసమంత పరచుకున్నది,
బాధకంటె బరువైనది,
అగ్నికంటె స్వఛ్ఛమైనది,

నిజమే కదా!
ఎవరు భరించగలరు ఇటువంటి ప్రేమను!.. అందుకే,
నా పిచ్చి ప్రేమను హ్రుదయగవాక్షాల మధ్య బంధీ చేస్తున్నా నీకోసం,

వూహల రెక్కలకు సంకెళ్ళు వేస్తున్నా,
కలల మొగ్గలు చిదిమేస్తున్నా,
ఆశల సౌధాలు కూల్చేస్తున్నా,
మౌనరాగం ఆలపిస్తున్నా!

ఇకపై...

నీవు మిగిల్చిన ఏకాతంలో,
ఏ కాంతీ లేని, జీవితం జీవిస్తూ!
నీవు విదిల్చిన ఒంటరితనంలో,
నీ గురించి ప్రతిక్షనం ఆలోచిస్తూ,
నీవు నాకు దక్కవని తెల్సి,
నీవు లేని జీవితం నాకు వ్య్రర్దం కదా
ఒంటరిగానే ఈ తనువును చాలిస్తున్నా!త్వరలో