. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 10, 2011

నిన్ను ఎంతగా ఇష్టపడుతున్నానో....నీకు తెలుసునిన్ను చూచిన ఆ క్షణం నా కళ్ళలో అలజడి
ఆ అలజడి మరిచిపొదామని కనులుమూసిన
నా మనసులో ఏదో గిలిగింత, ఎందుకి ఈ గిలిగింత అని అలొచిస్తే
నా హృదయంలొ నీ ప్రతిరూపం
ఎమిటి నా ఊహ అంత భ్రమయని అనుకొంటే...
ఆహా! ఎంతటి తీయని అనుభూతి
ఈ అనుభవం శాశ్వతమైతే
నీ రూపం నా మదిలొ నిలిచిపొతే
అమ్మో ఇదియే కాబోలు ప్రేమంటే...
ఈ అనుబవంతోనే అర్దం అవుతుంది ..
నిన్ను ఎంతగా ఇష్టపడుతున్నానో..
మనం కల్సిపంచుకున్న బాసలు...
నామదిలో శాశ్వితంగా నిలిచాయి..
నిజాయితీగా మాట్లాడే నీమాటలు ఎప్పుడూ తలచుకొంటాను..
..... నీ మాటల్లో నిజాయితీ........
అప్యాయత ఇంతవరకు నేను చూడలేదు....
నీ పరిచయం నాజీవితంలో గొప్పమలుపు అనుకున్నా..
నా జీవితంలో నీలాంటి స్నేహం ఒక్కటి చాలు అని గర్వపడ్డా..
... నా అంత అదృష్టవంతుడు లేడని విర్రవీగా.....
... నా ఆనందం ఎక్కువరోజులు నిలువలేదు ఎందుకో..
.... మన మద్యి అడ్డుగోడ పెట్టారు అడ్డంగా నిలచారు...
నీవు దూరం అయ్యావు...నేను ఎలా వున్నది నాకు ముఖ్యింకాదు
నీవు ఎక్కడ ఉన్నా సంతోషంగా ఉండాలి ...అదే నా చివరి కోరిక..
నాచుట్టూ ఎంత మంది ఉన్నా నీవు లేని లోటు ను తట్టుకోలేపోతున్నా..
... అందుకేనేమో నీవు లేని జీవితం వ్యర్దం అనిపిస్తుంది.....
.... నేను ఇక ఎక్కువరోజులు ఉండక పోవచ్చు..ప్రియా..