. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, June 26, 2011

ఏంటీ వేళ ఈ ఆందోళన...ఎందుకో తెలీదు
ఏంటీ వేళ ఈ ఆందోళన...ఎందుకో తెలీదు
కారణాలు వెతుకుతుంటే కన్నీళ్ళే వస్తున్నాయి
ఎవరు ఎందుకు దాడిచేస్తున్నారో తెలీని క్షనాన కుడా నీవున్నవన్న దైర్యం..
ఎందుకో తెలీసు నీవు మౌనంగా ఉండి నన్ను మాట పెగలటంలేదు..
మనసు ఈరోజెందుకో మౌనంగా రోదిస్తుంది నీవు గుర్తుకు వచ్చి..
అవును నీవు నిజం..నీ స్నేహం నిజం..నీ ప్రేమ నిజం
నేను మాత్రం అబద్దం, నాస్నేహం అబద్దం , నాప్రేమ అబద్దం..