. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, June 8, 2011

నా నుంచి దూరం అయిన తెల్లని ఆందమైన పావురం

ఓ చల్లని సాయం సంద్యివెళ... ఎదో ఆలో చిస్తూ ఉన్నా..
ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో ఓ తెల్లని అందమైన పావురం..
నా దగ్గరకు వచ్చి వాలింది..రెక్కల చప్పుడు చేస్తు నన్ను ఆకర్షించింది
మొదట నమ్మలా...చూస్తే చాలా ముద్దుగా ఉంది అందంగా ఉంది..
చూస్తుంటే అలాగే చూడాలని పిస్తుంది..అందమైన కళ్ళు..
ఆ పావురం చిలిపి చేష్టలు చూస్తూ దానితోనే ఎంతసేపైనా గడపాలనిపిస్తుంది..
అలా ఆపావురం వచ్చినప్పటినుంచి నాకు సమయం ఎలా గడుస్తుందో తెలీల..
రెక్కలున్న పావురం ఎప్పుడన్నా ఎగిరి పోతుందేమో అని ఫీల్ అయ్యేవాడిని..
అలా రోజులు క్షనాల్ల గడుస్తున్నాయి... ఆపావురంలేంది నేను లేనా అనిపించేంత పిచ్చిగా ఇష్టపడ్డా..
ఆ పావురం చిలిపి చేష్టలతో లోకాన్నే మర్చిపోయా నిజంగా..
ఏమైందో తెలీదు.. పావురం కనిపించడం మానేసింది.. చాలా భాదపడ్డా
ఆపావురన్ని అంతకుముందునుంచే ఎవరో పెంచుకుంటున్నారు అని తెల్సింది
వారు తీసుక పోయారని తెల్సి చాలా భాదపడ్డా ఇంక తిరిగి రాదేమో అని...
ఎలావచ్చిందో అలానే వెళ్ళీంది....ఆ పావురంకోసం ఎదురు చూస్తున్నా..
..... ఎప్పటికైనా తిరిగి రాదా అన్ని చిన్ని ఆశతో బ్రతుకుతూ..