. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, June 21, 2011

అందరూ ఎందుకు నాలా ఆలోచిస్తున్నారు..

అందరూ ఎందుకు నాలా ఆలోచిస్తున్నారు..
నేనిలా అంటున్నాను అంటే రీజన్ ఉంది..మరి అందరికి..
ఓ విషయంలో గెలవలేనంతగా ఓడిపోయా కాబట్టి తప్పదు
నా నిర్నయం నేను తీసుకోని పోదామంటే ఇదేంటి ఇలా జరుగుతుంది...
ఎందో గుండె దైర్యం ఉన్న వారు కూడా ఇలా డీలా పడీపోవడం ఆచ్చర్యం వేసింది..
నేను ఎందుకు సహాయం చేయలేకపోయా అని భాద వేసింది..
... ఆవకాశం ఉండీ నేనెందుకు సహాయం చేయలేక పోయాను...?
....కోచెం సమయం ఇచ్చి ఉంటే ..ముందుగా చెప్పి ఉంటే బాగుండేది
... నిజమే ఎదైనా అనుభవిస్తున్నా వారికే ఆ భాదవిలువ తెలుస్తుంది...
స్నేహితుల మై ఉండీ ఆమెకు ఆ ఆలోచన రాకుండా చేయలేకపోయా0 ..?
నిజమే డబ్బు చాలా నీచం అయింది ఎంతటి మనిషిని అయినా కుంగదీస్తుంది..

http://obulreddi.blogspot.com ...లోనిది