. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 6, 2011

ఆరోజెప్పుడు వస్తుందాని నీవే ఎదుచూస్తున్నావు కదూ...క్షణక్షణం నీ తలపుల తలంపులో
తీరమెరుగని నావలా మానస సంద్రంలో
దిక్సూచీని వెదుకుతూ...
ప్రేమ చుక్కానికై పరితపిస్తున్నా
పచ్చని పచ్చిక బయళ్లు
వెచ్చని ఊసుల లోగిళ్లు
నా గుండె గది తలుపును తడుతుంటే
నీ రాకకై నిరీక్షిస్తున్నా
ఆమనికై వేచి చూసే కోయిలలా....
నువ్వు వస్తావని...
నా హృదయవీణపై ప్రణయరాగాలను
పలికిస్తావని వేచి చూస్తున్నా
వస్తావు కదూ...
..ఏమో నీవస్తావన్న నమ్మకం పోయింది..
అప్పటిదాకా ఈ ఊపిరి కచ్చితంగా ఉండదు ఇది మాత్రం నీజం..
ఇలా నేను అంటున్నాను అని తెల్సిస్తే ఓకప్పుడు కనీసం జాలి పడేదానివి ..
.....కాని ఇప్పుడు ఆరోజెప్పుడు వస్తుందాని నీవే ఎదుచూస్తున్నావు కదూ...
తొందర పడకు ఆరోజు త్వరలో నే వస్తుంది నీకు సంతోషాన్ని స్తుందిలే కదా...