. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 2, 2012

నేనేమైపోతున్నానూ నాకేమౌతుందో తెలీని పరిస్థితి ప్రియా


నీ ధ్యాసే...
నలుగురిలో ఉన్నా నీ ధ్యాసే..
నాలుగు గోడల మధ్యా నీ ధ్యాసే...
నడిచే దారంతా నీ ధ్యాసే...
నిదురమాని రేయంతా నీ ధ్యాసే...
పెదాలు చిరునవ్వుల్ని మర్చిపోయి నీ ధ్యాసే...
కనులు కన్నీటిని ఓలకబోస్తున్నా నీ ధ్యాసే...
చిరుగాలుల పలకరింప్పుల్లొ నీ ధ్యాసే...
చిరుజల్లుల పులకరింత్తల్లొనూ నీ ధ్యాసే..
ఎక్కడ ఉన్నా నీ ధ్యాసే...
ఏపని చేస్తున్నా..ఎటుపోతున్నా నీధ్యాసే
నేనేమైపోతున్నానూ నాకేమౌతుందో తెలీని పరిస్థితి ప్రియా