. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 17, 2012

మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు మనఫోన్ కట్ చేసి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడీతే


మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు మనఫోన్ కట్ చేసి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడీతే..
చాలా భాదవేస్తుంది.. మనం భాద పడతామని తెలీ కూడా
వాళ్ళు అలా చేస్తే ఆభాద చెప్పుకోలేనిదిగా ఉంటుంది..

అంటే మనంటే అసహ్యిం ..కాబట్టే కదా ఫోన్ కట్ చేస్తారు.
అన్ని రోజుల తరువాతా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతారని అనుకుంటే
మన ఫోన్ కట్ చేసి వేరే ఫోన్ లో మాట్లాడీతే ఆభాద చెప్పుకొలేం కదా..?