. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 28, 2012

ప్రియా నిన్ను కలవాలని అనుకున్నాను...కలలు కనకు అన్నావు


ప్రియా నిన్ను కలవాలని అనుకున్నాను...కలలు కనకు అన్నావు
ప్రియా నీతో నడవాలి అనుకున్నాను...నాకు నడక రాదు అన్నావు
ప్రియా ప్రియా నీతో మట్లాడలి అనుకున్నాను..మనస్కరించదం లేదు అన్నావు"
నీతొ శాశ్వతంగా జీవించాలనుకున్నాను...కాని కుదరదు అన్నావు
"నీతో ఒక్కొక్క అడుగు వేద్దాం అనుకున్నాను....ఒంటరి వాడ్ని చేసావు ప్రియా
నిన్ను గెలుచుకుందాం అనుకున్నాను...నన్ను గేళి చెసావు ప్రియా
నీకొసం ఎన్నాల్లొ ఎదురు చుసాను...నాతొ పని ఎమిటి అన్నావు ప్రియా
ప్రియా కంటి పాప కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాను..కన్నీల్లే మిగిల్చావు
ప్రియా నువ్వే నా లోకం అనుకున్నాను..కాని లొకన్నే చీకటి చెసావు
ఇంకేమి చేయాలి నేస్తం నీ కోసం???"
ప్రియా నీకోసం కలలు కంటూ కూర్చున్నాను...కాని వాటిని నువ్వు కలగానే చేసావు ప్రియా
కారనం లేని కలలుగా మిగిల్చావు ... నాకలలని కలల్లు గా మిగిల్చావు
కన్నీటి దారలకు అర్దం లేకుండా చేసావు మరిక సేలవు తీసుకోనా నేస్తమా...