. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 20, 2012

నీవు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు..రాత్రుల్లుపడ్ద భాదను ఎవ్వరు చూశారు కనుక ప్రియా


నిదుర రాని రేయిలో..
పురుడు పోసుకున్న వేదనలు..
ప్రియా జరుగుతున్న ఘటనలు నేనేంటో నీరూపిస్తున్నాయి..
నా స్నేహం ఉనికినే ప్రశ్నించాయి ప్రియా...
ఓడిపోయిన క్షనంలో నేనేంటో ఇలా
నీవు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు ...
రాత్రుల్లుపడ్ద భాదను ఎవ్వరు చూశారు కనుక ప్రియా
ఎవరు చూసారు గనుక....ఎన్ని క్షనాలు..ఘడియలు నీకోసం తపించానో ప్రియా
కాని తెల్సి నీవు మౌనంగా ఉంటావు..
ఆ మౌనం వెనుక కారనం నాకు తెలియడం లేదు ప్రియా
జారుతున్న కన్నీటిలో..గతం జారిపోతుందేమో అన్న భయం..
ప్రియా అందుకే కాబోలు కన్నీరు కారినా అపుకోని ఎంతగా ఏడ్చానో
రేపటి స్వప్నాలు ఉన్నాయని
ఎవరికీ తెలుసు గనుక...ప్రియా
చిరునవ్వుల వెనుక
ప్రియా రాసుకుంటున్న మంటల వేడి
ఎవరిని తాకింది గనుక....
ప్రియా నేనేంటో...........తెలియడానికి..?
నా భాదేంటో చెప్పుకోవడానికి నీవు .. నా దగ్గరలో లేవెందుకని ప్రియా..?