. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 14, 2012

నీ కళ్ళ వాకిళ్ళు తెరిచేది ఎన్నడో.. నాపై జాలిగా చూసేదెన్నడో


చిరుగాలి స్పర్శే లేక ....చిగురించలేని పువ్వులా
చివురాకు కమిలిపోయే .......ఎండుటాకులా
చందనాల పరిమళాలు మోసుకోస్తావో లేదో .

మనసైన గీతం వినక ..మాపటికి వెలుగే రాదే ప్రియా
జాబిలమ్మ నాపై జాలీచూపేదెప్పుడో ప్రియా

కలలన్ని నిజమవ్వక ....కునుకన్నది రానే రాదే
నీ కళ్ళ వాకిళ్ళు తెరిచేది ఎన్నడో.. నాపై జాలిగా చూసేదెన్నడో

తలనిమిరే తపనే తీరక..కళ్ళు నీకోసం వెతుకుతున్నాయి ప్రియా
కురులన్ని చెదిరిపోయే ....నీకోసం పిచ్చాడిలా ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా
నీ ముని వెళ్ళు నాట్యాలు నేర్చాయో లేదో..
ప్రేమగా నిమిరే నీ అందమైన చేతుల నాట్యింకోసం ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా

తడి తీరని ఆశలన్ని ..తుడిచేసి పోవటానికి .
తువ్వాలై నీ తోడు దొరికేది ఎప్పుడో ప్రియా

నడకలనే మరిచిన గుండె..నీవు రాక పోతే ఆగిపోయేలా ఉంది ప్రియా
నా మదిలో దాగిన కోరికలన్ని చెబితే ప్రియా
చెపితే నువ్వు నమ్ముతావో నవ్వేసి పోతావో ప్రియా
అందుకే మౌనంగా నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నా ప్రియా