. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 23, 2012

ప్రియా నా విషయంలో ఏది చేసినా నీకే సాద్యిం..?


ప్రియా నిశ్శబ్ద౦గా జారే
కన్నీటి చుక్కను
తుడవడానికి
మరో హృదయ౦ పడే
తపనే
..."ప్రేమ"

ప్రియా అదే కన్నీటి చుక్కను
రానివ్వకు౦డా
ఆరాటపడే హృదయమే
"స్నేహ౦"

ప్రియా ఇవన్నీ నిజాలైతే నీవేంచేస్తున్నవో తెలుసా..?
కన్నీళ్ళు తుడుతుస్తున్నావా పెట్టిస్తున్నావా..?
ప్రియా నా విషయంలో ఏది చేసినా నీకే సాద్యిం..?
ఎందుకు నా విషయంలో ఇలా చేస్తున్నావో ఒక్కసారి..
ప్రశాంతంగా ఒంటరిగా ఆలోచించు నిజాలు తెలుస్తాయి..
ప్రియా నీ మసస్సాక్షి నడుగు నిజమేంటో తెలుస్తుంది..
ఇంతకంటే చెప్పేది చెప్పుకునేది ఏమీ లేదు..?
ఆ అర్హత నాకు లేకుండా చేశావుకదా..?