. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 2, 2012

రెండు క్షణాల మధ్య మిగిలిన నిశ్శబ్దంలో ప్రియా


రెండు క్షణాల మధ్య మిగిలిన నిశ్శబ్దంలో ప్రియా
రెండు హృదయాల మధ్య ఒదిగిన మహాశూన్యంలో
ఒక క్షణం త్వరగా కరిగిపోతుంది ప్రియా
ఒక క్షణం శాశ్వతంగా వుండిపోతుంది
కొన్ని క్షణాలు త్వరగా కరిగిపోతే
బావుండు అనిపిస్తుంది ప్రియా
కొన్ని క్షణాలు ఎప్పటికీ అలాగే
వుండిపోతే బావుండు అనిపిస్తుంది
బావుండటానికీ
బాగోలేకపోవడానికీ మధ్య
ఉన్నదేదో తెలియక హృదయం కలవరపడుతుంది ప్రియా