. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, July 22, 2012

నా మనసనేకాగితం నలిగి పోయింది ప్రియా...నాలో నేను


నా మనసనేకాగితం నలిగి పోయింది ప్రియా...నాలో నేను..ఎందుకిలా జరుగుతుంది అంటే కారణం చెప్పలేను..నా అనుకున్నవాళ్ళు ఎందుకిలా దూరం అవుతున్నారో తెలీదు..అది నాకే ఇలా జరుగుతోంది ఎందుకో అందుకేనేమో నాకు ఈ మౌనం ఓనరకం..నా కిష్టమైన వాళ్ళు..అందరితో మాట్లాడటానికి టైం కుదురుతుంది. . నాతో మాత్రం మాట్లాడరు ఎందుకో తెలీదు.. వాళ్ళ స్నేహితులందరూ మంచి వాళ్ళు నేను తప్ప ఇలా ఏన్నో ఆలోచనలతో నా మనసు నలిగిపోతోంది.. ఓదార్చే మనసులే దూరం అయ్యాయి ఎవరితో చెప్పుకోను ప్రియా...ఏమని చెప్పుకోను..నాగొంతు నేనే నులుముకున్నంత భాద..మాట మౌనంగా మారిందని కాలాన్ని తిట్టుకోనా .. ఎందుకు ఎవ్వర్ని తిట్టుకోవాలి చెప్పు నాకు నేనే తిట్టుకుంటా...ప్రపంచం బద్దలై అందరూ సంతొషంగా ఉండి నేనొక్కడీనే తగలబడి పోవాలన్నంత కసి నామీద నాకు.. అందుకే నీవు దూరం అయినప్పటినుంచి.. ఒంటరిగా ఉండటానికే ప్రయత్నిస్తున్నా..జ్ఞాపకాల అలజడిలో కాలిపోతున్నా ప్రియా నా తడికన్నుల వెనుక వేదన ఎవరికి కావాలి చెప్పు.. అప్పుడేదో నాతో సరదాగా టైం పాస్ కు స్నేహం చేశారు.. ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు వెళ్ళిపోయారు.. మీకున్న అంతమంది స్నేహితుల్లొ.. మాట్లాడటానికి కూడా నేణు పనికి రానా ప్రియా అవును నాపిచ్చిగాని అలా అనే కదా నా ఫోన్ కట్ చేసి మరీ మీస్నేహితులతో మాట్లాడుటున్నావు కదా ... అప్పుడు నాతో నీవన్న స్నేహం ప్రేమ అన్నీ టైం పాస్ కోసం అన్నావుకదా.. ఇన్ని జరిగినా ..ఇంకా నామనసు నిన్నే కోరుతోంది నా మనసుకు పడ్డగాయానికి మందులేదు ప్రియా.. అదంతే పిచ్చిది అన్నీ నిజం అని నమ్మి మోసపోతోంది దేవుని గుడిసాక్షిగా జరిగిన మోసం..నామీద దాడి.. ఓ మనిషిని నిజంగా ఇష్ట పడితే ఇంతలా భాద పడాలా .. అవమాన పడాలా.. మరొకరికోసం నన్ను ఇంతలా అవమానించాలా ప్రియా...నేను చాలా మందిని చూసాను ప్రియా.. ఎవ్వరైనా ఇష్టపడ్డవాళ్ళు ఉంటే ఒకరంటే ఒకరు ప్రాణంగా ఉంటారు..ఎవ్వరి మనసును ఎవ్వరూ భాద పెట్టుకోరు...ఎవ్వరైనా తన కిష్టం అయినవారినంటే వాళ్ళూ ఇద్దరూ ఒప్పుకోరు మరి నన్ను వెరొకరి కోసం నన్ను ఎన్ని మాటలు అంటానికైనా వెనుకాడరు .. అంతలా మరొకరు మనసులో ఉన్నప్పుడు నాతో స్నేహం , ప్రేమ అని ఎందుకనాలి వాళ్ళకోసం నన్ను ఇంతలా అవమానించి భాద పెట్టాలి .. నేను భాద పడతాను అని తెల్సే ఎన్ని మాటలైనా అంటారు నన్ను .. భాదపడతాను అని తెల్సి కూడా ..నాపిచ్చిగాని నేను భాద పడాలనేకదా.. తనకు మనసుకు నచ్చినవారికోసం నన్ను ఇంతలా భాదపెట్టేది కదా ప్రియా..నాకెందుకో ప్రతిసారి బంగపడటం భాదపడటం ఎంత అలవాటైందో ... నాకిష్ట మైనవాళ్ళు కూడా అంతలా భాదపెడుతున్నారు... ఎందుకని నాకే ఇలా జరుగుతోంది నన్నే ఇలా భాద పెడుతున్నారు..నలిగిపోయాను ప్రియా బాగా నలిగిపోయాను.. మానసికంగా తట్టుకోలేక పోతున్నా..ఎప్పుడైనా ఏక్షనమైనా ..ఈ లోకం నుంచి దూరంగా పారిపోవాలనుంది ప్రియా..దానికోసమే దారులు వెతుక్కుంటున్నా ప్రియా అవును అయితే ఏంటంటా అంటావు నిజమేకదా నేను ఎమైపోతే నీకేంటీ .. నీవు నీస్నేహితులతో హేపీగా ఉన్నావు.. నేను ఎమైతే నీకేంటి.. ఎమైనా నీవు కనీసం ఓకంటి చుక్క కన్నీరు కూడా కార్చవేమో చూసావా ఇంత భాదలో కూడా ఇంకా నామీద నీకు ప్రేమ మిగిలిఉందేమో అంది నా పిచ్చి మనసు ఆశపడుతోంది ప్రియా ఎందుకో ఆ పిచ్చి మనసుకు నీవంటే అంత ఇష్టం నీవెన్ని మాటలు అన్నా ..నీవే కావాలని ఇప్పటికీ కోరుకుంటోంది ప్రియా ఎవరన్నా నాతో ఈ మద్యి ప్రేమగా మాట్లాడితే ఆచ్చర్యిం అనిపిస్తోంది.. ఎందుకిలా ప్రేమగా మాట్లాడి మోసం చేస్తారు అని భాదవేస్తుంది వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతుంటే వింతగా ఉంటోంది ప్రియా..ఈ మద్యి ఓ ఇద్దరి స్నేహితులను చూశాను ఆ అమ్మాయి తన స్నేహితుడిగురించి చెబుతూ .. వాడు చాలా సెన్సిటీవ్..అంటూ ఎంతో జాగ్రత్తగా .. తనను నొప్పించకుండా నాదగ్గర తన స్నేహితుణి గురించి సుతి మెత్తగా మాట్లాడుతుంటే నా కంట కన్నీరు ఆగలేదు ప్రియా.. నిజం..నీవు నాతో అంతకంటే ప్రేమగా మాట్లాడావు..తరువాత వద్దులే నీ మనసుకు అలా అనిపించింది అలా చేసావు అడగటానికి నేనెవ్వరిని చెప్పు...నేనింక ఎవ్వరి స్నేహం చేయను ఒంటరిగానే ఉంటాను ఏదో రోజు నామీద నాకు చిరాకేసి నాకు నేను తగలబడిపోతాను ఎందుకో తెల్సా.. నీకు నిజం తెల్సి.. నాప్రేమలో ఎంత నిజముందో తెల్సుకునే సరికి నీకు చూడటానికి నా...నేను తగల బడ్డాక కాలిన బూడిదగా కనిపీచాలన్నంత కసి నామీద ప్రియా.. నీవంటే ఎప్పటికీ ఇష్టమే ఆవిషయం నీకు తెల్సు అందుకే అయితే ఏంటంటా అంటావు..కదా..నీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు జాగ్రత్త అని చెప్పాలని ఉంది ఎందుకోకూడా నాకు కారణం తెల్సు.. కాని నీవు ఆవిషయం చెప్పే అవకాశం నాకివ్వలేదు ప్రియా.. అందుకే ఇలా చెబుతున్నా ప్లీజ్ ప్రియా జాగ్రత్తగా ఉండు ..నీ ఎదురుగా ఓరకంగా పక్కన మరోరకంగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళనే నమ్ముతున్నావు...అయినా ఇప్పుడు నా మాటలు వినే స్తితిలో నీవు లేవులే ప్రియా నేనేమైతే ఏంటీ లే ప్రియా నీవు ఎక్కడ ఉన్నా సంతోషంగా ఉండాలన్నదే నేను చివరి వరకు కోరుకునేది దేవున్ని ప్రియా.. Take Care Bujjiii