. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 23, 2012ప్రియా గుండెకు గాయం చేశావు...నన్నెందుకిలా దూరంచేస్తున్నావు
కావాలని కవ్వించావా...నే మాట్లాడకపోతే..ఇబ్బంది పడ్డావు...మరీప్పుడెలా ఉండగలుగుతున్నావు
ఇష్టం ఒకసారి ఒకలాగ మరోసారి మరోలా ఎలా మారుతుంది..
పెద్దకారణం మనస్సులో పెట్టుకొని...గుండెకుపెట్టిన గాయాన్ని పెద్దది చేస్తున్నావు
ప్రియా ఇది నీకు న్యాయమా అని అదిగే హక్కు నాకు లేదు..అడిగేందుకు నేనెవ్వడిని..అంతలోనే ఎందుకంత దూరం అవుతున్నావు గుండెకోతకు కారణం నీవు అని తెల్సు భాతపడతాను అని తెల్సు అయినా అన్నిటికీ మౌనమే నీ సమాదాన మా..?
ఎందుకిలా చేస్తున్నవు అని అడిగే హక్కులేదు...అలోచించే హక్కు నాకులేదని తెల్సు కాని నీవు గుండెకు చేసిన గాయం మానేనా..
నీవు గుండెకు చేసిన గాయం రోజు రోజు కి పెద్దది అవుతోంది..ఇంకా పెద్దది అవుతోంది...ప్రతిరోజు నీమౌనం గుండెకు చేసిన గాయాన్ని ఇంకా పెద్దది చేస్తోంది...
ఎంతకాలం బరిస్తోంది ఈ గుండే ఆగిపొయేరోజు దగ్గరకు వస్తొంది..అయిన నీలో మార్పు వస్తుందా...నీవు నాగుండెకు పెట్టిన గాయంఎలాంటిదో తెల్సుకుంటావా
నీవు నాగుండెకు చేసిన గాయం రోజు రోజుకి పెద్దదవుతోంది...చివరికి ఆగిపోయేలావుంది ....అప్పుడైనా తెల్సుకుంటావా నాగుండెకు నీవు ఎంత పెద్ద గాయం చేసావో...గుండెకు గాయం చేశావు...నన్నెందుకిలా దూరంచేస్తున్నావు