. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 31, 2012

ప్రియా నీతో మాట్లాడాలనుకున్న ప్రతిసారి SMS పంపుతున్నా


ప్రియా ఏదో చెప్పాలని ఆరాటం.....అంతులేని ఆలోచనలు ....
ఏమిటి అవుతుంది..మనసులో ముళ్ళులు గుచ్చిన భాద ప్రియా
ప్రియా ఎందుకు ఈ అలజడి మనసులో
నాది చేయి జారిపోతుంది అన్న బావం..
ప్రియా మనసు దాటి భాద రాదు....ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక
ప్రియాపెదవి దాటి మాట రాదు .....ఏమి చెప్పాలో తెలీక
నన్ను నేను మర్చిపోతూ...ఏమి చేయాలో తెలేయక
ప్రియా అసలు ఎందుకు ఈ అలజడి నాలో?
నా సెఫోన్ లాగా మనసు మూగగా రోదిస్తుంది ప్రియా.
అత్రంగా నీతో మాట్లాడాలని ఎన్ని ఫోన్లు చేసినా
సమాదానం ఇవ్వని ఖటినమైన మనస్సున్న ఫోన్ నీ సెల్ఫొన్ది
గజిబిది గందరగోళంలో గాయంగా మారిన నా మనస్సుకు
ఏమని సమాదానం చెప్పను ప్రియా..
అలా కటిన్యుస్ గా ఫోన్ చేద్దామంటే .. ఎప్పుడన్నా ఎంగేజ్ వస్తే తట్టుకోలేను
ఫోన్ చెయ్యకుండా ఉండలేను..చెప్పు ప్రియా నాభాదకు సొల్యూషన్
ప్రియా నీతో మాట్లాడాలనుకున్న ప్రతిసారి SMS పంపుతున్నా
ఆ SMS రిప్లైరాకపోయినా... రాదని తెల్సినా..
అలా నీకు SMS పంపుతూనే ఉంటా..? ఇలా చేస్తున్న నన్ను చూసి ఎమనుకుంటావు ప్రియా.నవ్వుకుంటావా
నా SMS చూసిన ప్రతి సారి....?