. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 3, 2012

నాకు భయంగా వుంది నేను మనిషిగా పుట్టినందుకు .


నాకు భయంగా వుంది నేను మనిషిగా పుట్టినందుకు .........
నాకు ఆలోచించ గలిగే శక్తీ వున్నందుకు ..........
నాకు భయంగా వుంది
నేను బ్రతకాలంటే పోరాడాలనే నిజం తెలిసినందుకు .........
నేను ఎవరి అంచనాలనో అందుకోవలసినందుకు ...........
నేను బ్రతకడానికి అర్హుడనే అని చాటి చెప్పాల్సినందుకు.........
నాకు భయంగా వుంది....
నేను జంతువులు జీవించే విధానాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ..........
నేను దాక్కోవడానికి ఏదైనా చోటు చూపించండి .........
నేను బ్రతకడానికి ఏదైనా అడివి పేరు చెప్పండి .....