. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 2, 2011

నిన్ను ప్రేమించిన నా మనసు ఇంక ఎవ్వరిని ప్రేమించనంటుంది


నిన్ను చూసిన నా కళ్ళు లోకన్ని చూడటం మానేశాయి

నిన్ను తప్ప ఎవ్వరినీ చూడనంటున్నాయి..

నీవే కావాలంటూ మారాం చేస్తున్నాయి..

నీ అందం అనే సంకెళ్ళతొ వాటిని బంధించేశావు
నీ మాటలతో నన్ను మాయచేసి మురిపించావు

నిన్ను ప్రేమించిన నా మనసు ఇంక ఎవ్వరిని ప్రేమించనంటుంది

నీ ప్రేమతొ నా మనసు అంతగా ఆకర్షించావు

కాని నువ్వు నిన్ను కాదని తనని ప్రేమించమంటున్నావు

ఎలా నా మనసు తనని ప్రేమిస్తుంది

ఎలా నా గుండె నీకోసం కొట్టుకుంటుందో తెలుసా

నాకు ప్రేమని పంచటం తెలియదు నిన్ను ప్రేమించటమే తెలుసు ..