. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, July 28, 2011

కన్నీరంటే 1% నీరు 99% ఫీలింగ్స్..కదా...?
కన్నీరంటే 1% నీరు 99% ఫీలింగ్స్..కదా...?
మనిషి జీవితంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు తోడుగా నిలిచేది కన్నీరు..
ఎవ్వరు మోసంచేసినా గంతం గుర్తుకొస్తే తానున్నానంటూ పలుకరించేది కన్నీరు...
ఆనందమైనా ,భాదైనా తట్టుకోలేనిది గాఉన్నప్పుడు వచ్చేదే కన్నీరు..
కొందరు గుండెళ్ళో..చెప్పుకోలేని భాదను మిగిల్చి పోతారు..అప్పుడూ తోడుగా నిలిచేది కన్నీరు
కొందరు గుండెల్లో మిగిల్చిన గాయాలకు మందు కన్నీరే..
గతం గుర్తుకొస్తే..ఆ గతంతాలూక జ్ఞాపలకు గుర్తే ఈ కన్నీరు
మనసు కోల్పోయిన మనుషులు పెట్టిన గాయాలకు మందు కన్నీరే..
ఓ మనసా నీవు గుండెలమీద తన్ని వెళ్ళీనా నీవదిలిన జ్ఞాపకం ఈ కన్నీరు
నీకోసం కలల్లో తెలిపోతున్న నాకు కళ్ళలుమిగిల్చి నా నుంచి దూరం అయినా ..దానికి ప్రతిరూపం ఈ కన్నీరు
నీవంటూ నాకు దూరం అయి నీ ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటూ పోయి నాకు మిగిల్చింది నీవు ఆ కన్నీరే..
నీవు నామనస్సులోఉన్నా నన్ను విడిచి వెళ్ళీన మధురమైన జ్ఞాపకమే కన్నీరు..
ఇలా నీవు దారుణంగా మాట్లాడి నప్పుడూ నాకు తోడు నిలచింది ఈ కన్నీరే...
నీవు నీ సుఖం చూసుకొని వెళ్ళినా ..నీజ్ఞాపకాలను తట్టీ లేపేదే ఈ కన్నీరు..
అసలు నీవు కన్నీరే రాదనుకుంటా..నాకు తెప్పించినా అస్సను నీకు కన్నీరు పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు..
ఎందుకంటే నీవు మనస్సు చచ్చిపోయిన మనిషివి..అప్పుడు నాతో ఉన్న నీవు కాదు అందుకే ఇలా మారిపోయావు..
చివరికి నాకు కన్నీరే కరెక్టు అంటూ ఎక్కిరిస్తున్నట్టూగా ఉంది..నిజమేకదా ,,