. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, July 20, 2011

గడచిన మధుర క్షణాలన్ని........భాదనే ఎందుకు మిగులుస్తాయో....?
గడచిన మధుర చేదు క్షణాలన్ని........
సంధ్యా కాలపు సుర్యుడి వెలుగులో........
సంద్రపు ఒడిన సేదతీరుతున్న వేళ
ఎగిసి వస్తున్న కెరటాల సవ్వడి.......
కాలచక్రంలో కరిగిపోయిన వాస్తవాలని జ్ఞప్తికి తెస్తుంటే
ఆ మధుర స్మ్రుతుల తీయదనాని పెదవులు దరహాసం చెస్తున్నా.........
మది మాత్రం ఆ అనుభూతుల స్మరణలో........
భారంగా మారి ఎందుకు భాదిస్తుంది?
గత కాలపు సుందర అనుభవాలు కూడ.......
సంద్రపు అలలలో చేరి ఎందుకు కల్లోల పరుస్తాయో..
గడచిన మధుర చేదు క్షణాలన్ని........
భవిష్యత్తు లో భాదనే ఎందుకు మిగులుస్తాయో....?