. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, July 10, 2011

ఇప్పటికే ఓటిపోయాను ..ఓటిపోతున్నాను ..ఓడిపోతాను ..?గెలుస్తానన్న నమ్మకంలేదు..?కాలం నన్ను మోసం చేసింది, నిన్ను నానుండి దూరంచేసి
మనసు నన్ను మోసం చేసింది నన్ను వదిలేసి నిన్ను చేరి
చివరికి నువ్వు కూడ నన్ను మోసం చేశవు నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి
ఆ మరణాన్ని అడిగాను నన్ను తనదగ్గరకు తీసుకపొమ్మని
గట్టిగా నిలదీశాను నన్ను తీసుకెళ్ళటానికి ఒప్పుకుంది
బహుశా అది కూడ నా జీవితంలో ఓడిపోయిందేమో నాభాద అర్దం చేసుకుంది
ఇక ఎవ్వరికోసం ఎదురు చూడను..ఓటమని తెల్సి ఎదురు చూడటం పిచ్చితనమే కదా..?
ఇప్పటికే ఓటిపోయాను ..ఓటిపోతున్నాను ..ఓడిపోతాను ..?
చూశావా నామీద నా స్నేహం మీద నాకు ఎంత నమ్మకమో...
క్షనాలు ,ఘడియలు నిమిషాలు లెక్కించుకుంటున్నా..తెలుసా..?
ఇక నీకు ఎప్పటికి కనిపించనేమో..ఆరోజెప్పుడాని ఎదురుచూస్తున్నా..?
నేను పడ్డ ఆవేదన ఏనాటి కైనా తను అర్దం అవుతుందన్న ఆశ చచ్చిపోయింది
నాకోశం ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నది పరితపిస్తుంది ఒక్కటే అదే మరణం.