. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, July 17, 2011

ప్లీజ్ ఇలాంటి అబద్దాలు ఎవ్వరితో అనకు PLEZEEEEEEEE....?

ప్లీజ్ ఇలాంటి అబద్దాలు ఎవ్వరితో అనకు నిజం అని నమ్మి జీవితం నాశనం చేసుకుంటారు

వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాపరిస్థితి అదే...అన్న నీవు బాగానే ఉన్నావు ...ఆ మాటలు నమ్మి నేనిలా ఉన్నాను..
మళ్ళీ ఏవరో ప్రవేశించడం నిష్కారనంగా ఎవ్వరో ఏదోచెప్పారని వాళ్ళ మాటలు నమ్మి దారునంగా మాట్లాడటం...
తప్పని తెలినా ఒకరి హేపీనెస్ కోసం మౌనంగా ఉండటం...నీవు మంచిదానినే ఎందుకిలా చేస్తున్నావో అనేది అర్దంకాదు...
ఇలా ఎదుటివారిని భాదించడం నీ క్యారెక్టరే కాదు కాని అలా చేస్తున్నావెందుకో...?