. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 5, 2011

నీ మౌనం ఛేదించి, నను చేర రావా ప్రియా..!!!


తలపు, కడలిలో దారిచూపిన ధ్రువకిరణం,
నీ స్నేహం, ఏడారిలో పూసిన నవవసంతం,
నీ సహచర్యం, నిశీధిలో తాకిన శశికిరణం,
నీ వలపు, నా జీవిత మధురకావ్యం.
నీ మౌనం, నా పాలిట మరణమృదంగం.

నా కలలకు రూపం నీవే
నా కవితకు భావం నీవే
నా గాత్రానికి గానం నీవే
నా కలానికి కదలిక నీవే
నా బొమ్మకు జీవం నీవే

నా ప్రాయం, ప్రాణం, నా సర్వస్వం... నీకే అర్పితం!
నీ మౌనం ఛేదించి, నను చేర రావా ప్రియా.ప్లీజ్