. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 30, 2011

మనసుని ముక్కలు చేసే ఈ మౌనాన్ని నేభరించలేకపోతున్నాను
చంపేసెయ్యి నా మనసుని నా ఆలోచనల్ని చంపేసి

నిన్ను నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో నిన్ను నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో

నాలో నరనరానా నిండిపోయిన నిన్ను నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో

మనసుని ముక్కలు చేసే ఈ మౌనాన్ని నేభరించలేకపోతున్నాను

ఈ మనోవేదనని తట్టుకునే శక్తి నాకు ఉండటం లేదు

నీ కోసం కార్చిన కన్నీరు కూడా నన్ను గేలి చేస్తుంటే

సమాధానం చెప్పలేక నన్ను కూడా చంపేయమని ఆడగాలని ఉంది కాని

నా ఆలోచనల్లో నా ఊహల్లో తనువంతా ఉన్న నిన్ను దాటి

ఏ మృత్యువు నను దరిచేరలేదు అందుకే నాలో ఉన్న నిన్ను నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో

అప్పుడు నాలో నువ్వులేని నేను ఉన్నా చచ్చిపోయినట్లే

ప్రాణం ఉన్న జీవశ్చవాన్నే . . . . JayA Reddy