. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, July 3, 2011

నా ప్రశ్నలకు సమాదానం చెప్పగలవా ...?
ప్రతి సాయంత్రం నీ గూర్చి తపిస్తానెందుకని?
ప్రతి ఉదయం నీ పలుకు కోసం పలవరిస్తానెందుకు?
మనసు నాతో లేకుండా నీ వెనుకే పరిగెడుతెందుకని?

ఎన్నాళ్ళ నించో నీ కోసం నేనెదురు చూసినా
తీరా పలకిరించే సరికి కాన రాకుండా పోతా వెందుకని
నీ చుట్టూ నా ఆలోచనలు వున్నాయని తెలిసీ
నువ్వు నా నుంచి దూరంగా కదిలిపోతావెందుకనీ ?
నీవెందుకు నాకు దూరం అయ్యావు..కారనం చెప్పవా?
నాకేంజరిగినా జరుగుతున్నా ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నావు..?
నీ మౌనానికి అర్దం ఏంటి..అలా జరగాలని కోరుకుంటున్నావా....?
మనిషి విలువ మనసువిలువ తెల్సిన నీవు ఎందుకిలా నాతో..?
ఒకప్పుడు నామీద నమ్మకం అంటే నీమీద నీకు నమ్మకం అన్నా వెందుకు..?
మరి ఇప్పుడు ఆ ఇష్టం, రెస్పెక్టు, ప్రేమ ఏమయ్యాయి..?
మన స్నేహం,మన ప్రేమ ఇవన్నీ నిజాలు కాదా అన్నీ భ్రమ లేనా...?
ప్రేమంటే,స్నేహం అంటే ఇలా మద్యి లో వదలి నీదారి నీవు చూసుకోవడమా...?
అప్పుడు నీవు చెప్పిన మాటల్లో ఏదీ నిజంకాదా ఎందుకు చెప్పావు మరి..?
ఇప్పుడున్న స్నేహితులకిచ్చిన కొంచెం విలువ కూడా నాకెందుకు లేదు..?
నీ సుఖం నీవు చూసుకుని హేపీగా ఉన్నావు నేనేమయ్యాని గుర్తున్నానా..?
అంత ఇష్టం ఒక్కసారిగా ఎలా మారిపోతుంది..కారణం చెప్పే సమయం లేదా..?
పాత బందం వుందని తెల్సి ఏంజరుగుతుందో తెల్సి ఎందుకిలా ఇప్పుడు ..?
దూరం అవుతామని నీకు తెల్సి నా మనస్సుతో ఎందుకు ఆడుకున్నావు ?