. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, July 21, 2011

నిన్ను పూజించని పుష్పాన్నై నీ ముంగిటే వాడిపోదును ప్రియా...

ఓ కాలమా ఎన్నాల్లీ నిరీక్షణ నాకు
నీ ఆగమనం ఓ వవ్య వసంతం అనుకోవాలా లేదంటే
సంధ్యా సమయపు చీకటి ద్వారాలనుకోవాలా
నీ పలకరింపు తొలి ఉశస్సు మేలుకోలుపనుకోవాలా లేదంటే
ఎడారి దాల్చిన హరిత వర్ణమనుకోవాలా
నా సన్మార్గపు నిత్యాన్వేషణ నీతో సహగమించి సార్థకత పొందాలని
నీ మమతల మైదానంలో అలుపెరుగని ప్రయాణం సాగిస్తున్నాను
విజయం సిద్ధిస్తే నీ మనసు కోటకు చక్రవర్తినవుతాను
లేదంటే అడవి కాచిన వెన్నెలలా వృధా అయిపోదును
నిన్ను పూజించని పుష్పాన్నై నీ ముంగిటే వాడిపోదును ప్రియా...
వరమై కరుణించి నన్ను స్వాగతిస్తవనీ నీ కోసం వేచివుంటున్నకావాలనుకుంటే నీ తోడు.