. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 12, 2011

ప్రవహించే నదులు కూడా స్తంభించిపోవా నీ నల్లని కురులు చూస్తుంటే,
చిరుగాలి కూడ చిన్నబొద నీ చిరునవ్వుని చూస్తుంటే,

ఉరిమే ఉరుములు కూడ ఆగిపొవా నీ కంటి మెరుపులు చుస్తుంటే,


ప్రవహించే నదులు కూడా స్తంభించిపోవా నీ నల్లని కురులు చూస్తుంటే,

హంస కూడా సిగ్గుపడదా నీ నడక చూసుంటే,

నెమలి కూడా నాట్యం మానెయ్యదా నీ నాట్యం చూస్తుంటే,

కోకిల కూడా మూగబొతుందిగా నీ స్వరం వింటుంటే.

అందానికే చిరునామా నువ్వు,

నా ఆనందానికి మూలం నువ్వు

ఆ బ్రహ్మ కూడా ఆశ్చర్యపోడా ఒక్కసారిగా నిన్ను చూస్తే

గర్వంతొ పొంగిపోడా తానే నిన్ను సౄష్టించాడని తేలిస్తే