. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, June 18, 2013

ఎదలో ఏదో వీడని అనుబంధం

ఆద్యంతాలు ఎరుగక
మొదలౌతుంది సందేహాల యుద్ధం
విభిన్న ఆలోచనలతో
దారి తెలియక పరుగులు తీస్తుంటుంది
ఆవేశాల శాసనాలు జారీచేశాక -
అన్నీ తెలిసినా
ఎదలో ఏదో వీడని అనుబంధం
స్మర్శలూ, స్మృతులూ
కాస్మోటిక్ లేపనాలు అని తెలిసినా
మధ్యమధ్యలో
ఉదయించే సూర్యునికోసం
ప్రతి ఉదయం నిరీక్షించినట్లు
ఆరాధించే ఆఖరి సత్యంలో