. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 17, 2013

కూలబడ్ద ప్రతీసారీ నీ చిరునవ్వుల జ్ఞాపకాలతో

నిన్నటి నీ చెలిమి నేడు ముసురు పట్టి
ప్రతీరొజు నను తడిపి వెళ్తుంటే, పరిచయమైన
ఈ కన్నీరు వరదలా నన్ను ముంచి వేస్తుంది!
కూలిన తన ఆశల సౌధాల వద్ద విలపిస్తూ
అలిసిన నా మనసు దొసిలి ప్రేమను
అందిస్తావని ఊహలకు సాక్ష్యం ఇస్తుంది.
ఎన్నో ఊసులను తనలో దాచుకున్న నా
మనసు నీ చిన్ని ఎడబాటుతో ఒంటరిగా మారింది.
గుండెను పిండే ఈ భారాన్ని నేనొక్కడినే మోస్తున్న,
కూలబడ్ద ప్రతీసారీ నీ చిరునవ్వుల జ్ఞాపకాలతో