. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 24, 2013

ప్రస్తుతాన్ని పగులగొట్టి నాలో విషాదాన్ని ఎందుకునింపావు జాబిలమ్మా

మనసు పలికే మౌన భాషకు భావమిచ్చిన బాపుబొమ్మా  కల్లలో నిలచిన  కనిపించని కలలను  తెచ్చిన జాబిలమ్మా నిన్ను తలచి నవ్వుకుంటా  బాధనైనా  ఎందుకో హాయిగా ఉంటుంది
 నీతో మాట్లాడీతే ప్రపంచమే తెలీని రోజులు పక్కనుంటే నువ్వు ప్రేమ జన్మజన్మల బంధమేదో  నిన్ను నన్నూ  కలిపిందమ్మా  ఓ జాబిలమ్మా..నాలో నుంచి నన్ను తీసుకేళ్ళి..నానుంచి నన్ను దూరం చేశావెందుకు
నిన్నను మరచి ..నేటిలో గతంలోకి తొంగిచూస్తే..ప్రస్తుతాన్ని పగులగొట్టి నాలో విషాదాన్ని ఎందుకునింపావు జాబిలమ్మా