. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 27, 2013

నిజమే నాతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం నీకేంటి

నిజమే నాతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం నీకేంటి
ఇలాంటి సమాదానం వస్తుంది అని ఊహించలే
ఎన్నోరోజు లగ్యాప్ తరువాత కదా అనుకున్నా
కాని అనుకోని సమాదానం వచ్చేసరికి ..?
అయినా నాతో నీవిలా అంటం కొత్త కాదుగాని
ఇంత కంటే దారుణ మైన మాటలే విన్నా
నిజమే నాతో మాట్లాడాల్సిన 

అవసరం నీకేంటి లే కదా..?