. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 21, 2013

పగిలిన కలల గాయాలు

     ఊహలతీరంలొ
     తచ్చాడే
     గుసగుసల
     రస స్పర్శల
     స్థిర విద్యుదీపం
     మలగని
     దుఃఖ దీపపు
     దూపం
     పగలు వెలిగే
     వీధిదీపం

     పగిలిన కలల
     గాయాలకు
     కరిగిన
     హృదయపు
     పసరు మందు
     పులుముకొని
   
     కాలిపోయున
     దారిని
     జ్నాపకాలతో
     ఆర్పుకొని

     జారి పడే
     జాలి బిందువులను
     ఏరుకొని
     కన్నిళ్ళతో
     గతం
     రాతి రోలులో
     నూరుకొంటున్న
     ఓడిపోయున ప్రేమకు
     కాస్తుదారు

     బతుకును
     వెనుకకు
     బదిలీ చేయుంచుకోవాలనుకొనే
     ధరకాస్తు దారు
     నీ కోసం సోదరా

క్రాంతి శ్రీనివాసరావు గారి ప్రేమ కానుక