. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 22, 2013

హృదయమనే కోవెలలో నిను కొలిచానే దేవతగా

హృదయమనే కోవెలలో నిను కొలిచానే దేవతగా
ఒక వెల్లువలా పాడెదనే నీతలపులనే పల్లవిగా
దేవత నీవని తలచి కవితను నేను రచించా
అనురాగాలే మలచి గానం చేసి పిలిచా
నీ చెవికది చేరకు పోతే ..జీవితమే మాయాని చింటే 

 నా ప్రేమకు మీరే సాక్ష్యిం నీకోపం నిప్పుల సాక్ష్యిం
నీటికి నిప్పులు ఆరు నీకోపం ఎప్పుడు తీరు
నీ ప్రేమె కరువైపోతే నే లోకం విడచి పోతా