. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, June 18, 2013

నా రేపటి వెనుక నిన్నటివి నువ్వు

నా కన్నీళ్ళకు కారణం నువ్వు
నా తలపులకు కారణం నువ్వు  
మది భాష్యం వెనుక భావం నువ్వు
కన్నుల వెనుక స్వప్నం నువ్వు
నా మాటల వెనుక మౌనం నువ్వు

నా భాదకు ఓదార్పు నువ్వు
నా ఆశల వెనుక ఆశయానివి నువ్వు
నేను కోరే  ప్రతి ఆశకు  ఆహ్వానం నువ్వు
నా శ్వాసల వెనుక స్పందన నువ్వు
నా విజయం వెనుక శ్రమవి నువ్వు
నా భాధల వెనుక కన్నీరు నువ్వు
నా గమ్యం వెనుక పయనం నువ్వు
నా రేపటి వెనుక నిన్నటివి నువ్వు
ఇన్ని నువ్వుల్లో  అదృస్యిం అయ్యావేంటి నువ్వు