. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, June 26, 2013

తీపి గురుతుగా మిగిలి పోతానేమో

పోగొట్టుకున్న నీ జ్ఞాపకాలు వెతికి పెడుతూ 
తీపి గురుతుగా మిగిలిపోతూ నేనొంటారిగా
జ్ఞాపకాలు చేదయ్యాక నీకు
తీపి గురుతుగా మిగిలి పోతానేమో 
ఆత్మా దేహాన్ని వదిలే పయనంలో 
నిరూపితమవుతూ నిత్యం 
నిలిచి వుండేది ఒంటరితనం
ద్వీతీయతకు తావు లేని 
అద్వితీయ అద్వైతం.
నీడను సైతం తిరస్కరించే 
నిరంకుశ తత్వం ఆత్మావలోకనమే మన లోకం