. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, July 1, 2012

నాకలలని కలల్లు గా మిగిల్చావు కన్నీటి దారలకు అర్దం లేకుండా చేసావు...ప్రియా

నిన్ను కలవాలని అనుకున్నాను..ప్రియా
కలలు కనకు అన్నావునీతో నడవాలి అనుకున్నాను...ప్రియా
నాకు నడక రాదు అన్నావునీతో మట్లాడలి అనుకున్నాను..ప్రియా
మనస్కరించదం లేదు అన్నావు"నీతొ శాశ్వతంగా జీవించాలనుకున్నాను...ప్రియా
కాని కుదరదు అన్నావు"నీతో ఒక్కొక్క అడుగు వేద్దాం అనుకున్నాను...ప్రియా
ఒంటరి వాడ్ని చేసావు నిన్ను గెలుచుకుందాం అనుకున్నాను...ప్రియా
నన్ను గేళి చెసావునీకొసం ఎన్నాల్లొ ఎదురు చుసాను...ప్రియా
నాతొ పని ఎమిటి అన్నావుకంటి పాప కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాను..ప్రియా
కన్నీల్లే మిగిల్చావునువ్వే నా లోకం అనుకున్నాను...ప్రియా
.కాని లొకన్నే చీకటి చెసావుఇంకేమి చేయాలి నేస్తం...ప్రియా
నీ కోసం???"నీకోసం కలలు కంటూ కూర్చున్నాను...ప్రియా
కాని వాటిని నువ్వు కలగానే చేసావు.." కారనం లేని కలలుగా మిగిల్చావు ...ప్రియా
నాకలలని కలల్లు గా మిగిల్చావు కన్నీటి దారలకు అర్దం లేకుండా చేసావు...ప్రియా