. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 29, 2012

అంతలోనే దూరమాయెను తన వలపు కెరటాలు


ఆకాశమార్గాన మేఘ మధనాలు,
సాగరతీరాన చల్లని పవనాలు,
హృదయసంద్రాన విరహ వేదనలు,
కలలరాణి కలయికతో నూతన గమనాలు

చెలి చెంత చిగురించెను చిలిపి కోరికలు
తనపైన రాశాను వలపు వచనాలు
నన్ను నీవు మైమరపిస్తున్నావు సొగసుల పరువాలతో
వెన్నెల ఒడిలో జరిగెను మనిద్దరి ఊహల ఊయలలు

అంతలోనే దూరమాయెను తన వలపు కెరటాలు
మంచువలె కరిగిపోయెను హిమ ప్రేమ శిఖరాలు
మనసు ఫలకాలపై మిగిలెను జ్ఞాపకాల శఖలాలు
తోడులేక గతితప్పెను నా హృదయ శ్రుతిలయలు