. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 30, 2012

నా కోసం వేసే ప్రతిఅడుగు నిన్నే అడుగుతుంటే


I Love You Orkut Scraps Myspace Comments and glitter Graphics


గుండె చప్పుడు
చప్పుడే లేకుండా నిన్నే తలుస్తుంటే
నీ మౌనం నా మనోవేదనను పిలుస్తుంటే
కనుల కడలి కన్నిలుగా పలికిస్తుంటే
నా కోసం వేసే ప్రతిఅడుగు నిన్నే అడుగుతుంటే
నీ దూరం భారమై నిశబ్ధమే శబ్దాన్ని నిందిస్తుంటే
నీవే లేని నేను నిర్జీవున్నైపోతా ప్రియా
నీ జ్ఞాపకాల్ల చితిమంటల్లో చిరునవుతో కాలిపోత
నీ చిరునవ్వుధరహసంలో మరో జన్మవరకు మిగిలిపోత..
నీ అడుగువేసిన ఆ అడుగు మట్టిలో నా ప్రేమ సమాధినై కాల గర్బంలో కల్సిపోతా ప్రియా