. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, June 20, 2012

నేను లేననుకుంటుంటే ...నువ్వై కనిపిస్తున్నావు ప్రియా


నువ్వై ...నేను ప్రియా ప్రియా
నీవై ...నీలో నేను ఉన్నాను...
నీకై ...నాలో వెతుకుతున్నాను ప్రియా ...
నీలా ఎపుడో నేను మారాను ప్రియా ...
నాలా మారే నిన్ను చూసాను ప్రియా ......
నన్ను తలుచుకుంటుంటే ...నువ్వే గుర్తొస్తున్నావు ప్రియా
నేను లేననుకుంటుంటే ...నువ్వై కనిపిస్తున్నావు ప్రియా
నువ్వు సంతోషం గా ఉంటే ...నేను చిరునవ్వు నవ్వుతున్నాను ప్రియా
నేను బాధపడుతుంటే ...నువ్వు కన్నీరొలుకుతున్నావు ప్రియా
నన్ను అద్దంలో చూసుకుంటుంటే ...నువ్వే కనిపిస్తున్నావు ప్రియా
నిన్ను చూద్దామనుకుంటే ...అద్దంలా నన్ను చూపిస్తున్నావు ప్రియా
నువ్వెవరో, నేనెవరో తెలియకుండా పోయింది .............ప్రియా
"నువ్వు, నేను" గా మనల్ని విడదీయలేనంత ప్రేమా ప్రియా ఇది !!!!!!!!!!