. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 30, 2012

వర్షంతో సరసాలటలో అలిసిన నేల


కన్నీటి చిక్కదనంతో
కలల పొంగులను
కంటి తీరాలకు తెస్తూ ..

పెనవేసుకున్న చూపుల
భావాలని ఆపమని
రెప్పలతో ఒప్పందం..
చేసుకుంటూ

వర్షంతో సరసాలటలో
అలిసిన నేల
చెమటసుగంధం గుండెలో .
దాచుకుంటూ

మేఘాలన్నీ కుప్పనూర్చి ...
నీ నిట్టుర్పుల సెగ దాడి నేదుర్కోడానికి
ప్రయత్నం చేస్తూ