. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, June 20, 2012

ప్రియా నీ ఉహల కెరటాల తాకిడిని తాళలేను


వేచియున్నాను ప్రియా ఆ మృత్యు సాగర తీరాన......
ప్రియా నువ్వు లేని నిజాన్ని నమ్మలేను
నిన్ను కల అని మరువలేను
ప్రియా నీ కలల హద్ధులు దాటలేను
ప్రియా నీ జ్ఞాపకాల చేరసాలలో ఉండలేను
ప్రియా నీ ఉహల కెరటాల తాకిడిని తాళలేను
ప్రియా నీ కౌగిలి తీరం చేరక నిలువలేను
ప్రియా నీ శ్వాసల స్పర్శ లేని గాలిని పీల్చలేను
ప్రియా నీ తలపులతో నిండిన ఉపిరిని ఆపలేను
అందుకే ప్రియా!
వేచియున్నాను నీ పిలుపుకోసం ఆ మృత్యు సాగర తీరాన.ప్రియా.....