. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 29, 2012

గెలుపు అనే మాటే మరచిపోయి.....ఓటమి నన్నీడి పోనంటున్నది ప్రియా


ఓడిపోయి, ఓడిపోయి, .విసిగి పోయాను ప్రియా
గెలుపు అనే మాటే మరచిపోయి.....ఓటమి నన్నీడి పోనంటున్నది ప్రియా

అలసి సొలసి ఇల పయనిస్తూ, అడుగు అడుగునా మరనిస్తూ,
జీవనపోరాటం చేస్తున్న వేళ...నీ పరిచయం నాకొక ఆశాదీపమైంది ప్రియా..

ప్రియా నీవు నాకు ఒటమిలో తోడుగా, చిరునవ్వుల జాడగా..
నా వెనువెంటే వచ్చావు, నాకు నీ ప్రేమ పంచావు, గెలవాలనే తపన పెంచావు..

ఇది నిజమా అని అనుకునే లోపే ఆ నిజం నీడగా..నన్నోడించింది ప్రియా
ఎందుకో నీవు దూరం అయ్యావు ఇక నాకు గెలుపు పై తపన చచ్చిపోయింది ...ప్రియా..

నేడు ఇలా రొజు రొజుకీ, ఘడియ ఘడియకీ గెలుస్తున్నానో ఓడుతున్నానో ,
ఓటమిలో నీకోసం ఎదుచూస్తూ ఏ గెలుపు లో నువ్వు లేవనే బాద తిరిగి నన్ను ఒంటరివాడిని చేసేసింది.....