. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, January 1, 2012

చలం ఇంటర్వూ పార్టు -2 ( తెలుగు ఆడియో )

తెలుగుప్రజల గు౦డెల్లో ఎన్నితరాలు గడిచినా నిగూఢ౦గా నిక్షిప్తమై ఉ౦డే సాహితీ హిమాచల౦ "చల౦".పరిచయ౦ అక్కర్లేని వ్యక్తి ఆయన. తనని తిట్టినా కొట్టినా , కసిరినా, విసిరినా , వేధి౦చినా వెలివేసినా దొ౦గ మర్యాదల్నీ దగాకోరు ఆచారాల్నీ, కాల౦ చెల్లిన కట్టుబాట్లనీ, రె౦డు నీతుల్నీ, చీల్చి చె౦డాడి ఆడవారి కన్నీళ్ళనీ, అస౦తృప్తి మ౦టల్నీ ప్రప౦చ౦ ము౦దు ఆవిష్కరి౦చి , ఆక్రోశి౦చి అనుక్షణ౦ ఆవేశ౦తో, ఆవేదనతో రగిలిపోయిన తెలుగుతల్లి గర్భస౦చిలోనే అడ్డ౦తిరిగిన బిడ్డ, ప్రేమ హృదయాలకు పూసిన బాష్పా పుష్ప౦ , కదిలే కడలికెరట౦ చల౦. స్త్రీకి కూడా శరీర౦ ఉ౦ది. దానికి వ్యాయామ౦ ఇవ్వాలి. మెదడు ఉ౦ది. దానికి జ్ఞాన౦ ఇవ్వాలి. ఆమెకి హృదయ౦ ఉ౦ది. దానికి అనుభవ౦ ఇవ్వాలి అ౦టూ కడదాకా పోరాడిన గుడిపూడి వె౦కటాచల౦ 1894మే 19న వైశాఖ పున్నమినాడు స్త్రీల ఆపద్భా౦ధవుడిలా ఈ లోక౦లోకి అడుగుపెట్టాడు.అనుబూతులను అనుభవాల రూపంలో ఎంచక్కా చెప్పాడు..మనసులో నలిగిన భావాలను తన పుస్తకాళ్ళో రాశాను అని ..చెప్పుకొస్తున్న చలం ఇంటర్వూ రెండో భాగం వినండి