. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, January 13, 2012

నా జాడ మరిచి పోయా..నీ కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టిన నేను ..

నా పేరు మరిచి పోయా ...
నీ పేరు మాత్రమే పిలవడం
మొదలు పెట్టిన నేను ....


నా జాడ మరిచి పోయా
నీ కోసం వెతకడం
మొదలు పెట్టిన నేను ..


నా స్థితి మరచి పోయా
నీ కోసం నన్ను మార్చుకోవడం
మొదలు పెట్టిన నేను ....


నన్ను నేను మర్చిపోయా
నీ కోసం నీ ప్రేమ కోసం
తప్పస్సు చేయడం
మొదలు పెట్టిన నేను ...