. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, January 12, 2012

ఒకప్పుడు మోసం చేశానా అన్నావు మరి ఇప్పుడు చేస్తున్నది మోసంకాదా..?

ఒకప్పుడు మోసం చేశానా అన్నావు మరి ఇప్పుడు చేస్తున్నది మోసంకాదా..?
ఒకప్పుడు కంగారు ..ఆందోళన ఇప్పుడు ..దీమా ఎందుకో..?
మనిషిని మోసం చేస్తున్నా అన్న భాదలేదానీకు..?
ఎందుకు అన్నీ నా ఎదురుగా జరిగేలా చేస్తావు..ఇంకా భాదపెట్టేందుకా..
నీవిచ్చిన చాన్సును వాళ్ళు నా ఎదురుగా కావాలని చేస్తుంటే..?
నేను ఎలా భాదపడతాను అని తెల్సికూడా నీవిలా కావాలాని వాళ్ళతో..?
అయినా ఎవ్వడైనా చాన్సు ఎందుకు వదులుకుంటాడు ..అందుకే నాతో..?
ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలీదు ..వాళ్ళు కావాలని నా ఎదురుగా..?
కాని ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో..జరిగితే జరగనీ అన్నాఉ కదా అదే జరుగుద్ది
ఎదురుగా జరిగే విషయాల్ని చూసు తట్టుకోలేకపోతున్నా..
తట్టుకోలేనని తెల్సు కాని ..నీకు నీ హేపీనెస్ ముఖ్యిం ఎవ్వడు ఏమైతే నీకేంటి
ఓ నిజం నిన్ని కచ్చితంగా కాల్చేస్తుంది..అప్పుడు తెలుస్తుంది ..నీవేం చేస్తున్నావో