. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, October 30, 2011

సెలవంటూ పలకనా చెలి సేదతీరు సమయాన

సెలవంటూ పలకనా చెలి సేదతీరు సమయాన
కలనంటూ చేరి పలకరించనా నిదురించినా

నీలి గగనం నీ నివాసమైనా గాలి గంధం పూస్తా
దాచుకున్నా దాగదు నీ
దాపునున్న హృదయం
చేరుకోక ఈ ప్రణయం

ఊహకందని ఊసునై నీ ఊపిరిలో అల్లుకుపోతా
నీ వలపు వెన్నెలలో తెలియని మెరుపునై మురిపిస్తా
నా జతకై వెతికేలా నీ కనుపాపలతో జాగారం చేయిస్తా
నిను నిత్యం కాచే ఆ కనురేప్పనే నేననే నిజం తెలియజేస్తా..