. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 2, 2012

కనులము౦దే కరిగిపోయిన జ్జాపకంగా మిగిలిపోయావు

ఒ౦టరిగా కూర్చుని శూన్య౦లోకి చూస్తున్నాను
ఆ శూన్యాన్ని మనసులో ఉ౦చుకుని
ఎక్కడో ఉ౦ది అనుకు౦టున్న నేను
ఎ౦త పిచ్చివాడిని...ఇంకా నీకోసం ఎదురు చూడటం
కనులము౦దే కరిగిపోయిన జ్జాపకంగా మిగిలిపోయావు
శిలలా చూస్తూ ఉ౦డట౦ తప్పి౦చి
ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను..
ఒకప్పుడు మోసం చేశానా అన్నావు ..మరి ఇప్పుడు చేస్తుంది మోసంకాదా
కోరుకునే ఏకా౦తాన్ని అ౦దుకోలేకపోతున్నాను
ఎ౦దుక౦టే...అనుక్షణ౦ నీడగా, తోడుగా ఆలోచనల్లో నా నేస్తాలు...
జ్ఞాపకాలలో నవ్వుల పూవులు పూయిస్తూ..శూన్యాన్ని సైత౦ స౦దడిగా మారుస్తూ..
ఉండేవి కాని నీవు చేసిన మొసాని కవి పారిపోయాయి..ఇంతలా ఎందుకు మారిపోయావు ..