. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 5, 2011

నీ జ్ఞాపకాలతో నా ఒంటరి తనాన్ని దూరం చేసుకుంటున్న,

నీతో చెప్పలేక!!

వీచే చల్ల గాలులలో నీ స్పర్శను ఆస్వాదిస్తున్న,
నీ జ్ఞాపకాలతో నా ఒంటరి తనాన్ని దూరం చేసుకుంటున్న,
కురిసే వర్షం లో నా కన్నీటిని దాచుకుంటున్న,
మనసులో ఉన్న ప్రేమను కూడా అలానే వెంట పెట్టుకొని ఉన్న నీతో చెప్పలేక!!
జరుతున్న ఘటనలను నమ్మలేక...నిజాన్ని మనసులో దాచలేక
ప్రతిక్షనం, ప్రతి నిమిషం మదన పడుతున్నా..నీకోసం ..
నేనెందుకిలా అవుతున్నానో ..నాకే ఎందుకిలా జరుగుతుందో తెలియట్లా..
మనుషుల్లో ఒక్కసారిగా ఇలా మారుతారా...మరి నేను అలాగే వున్నానుగా
నీ పై నాకున్న ప్రేమలో ఎలాంటి మార్పులేదు...నేను మారలేదు మారను కూడా..
అప్పుడెంత ప్రేమ ఉందో ఇప్పుడూ అంతకంటే ఎక్కువే ఉంది ..నీవంటే నాకెందుకో అంత ఇష్టం
నా గొంతులో ఊపిరి ఆగిపోయేవరకు నీమీద నా ప్రేమలో మార్పుండదు ప్రియా